Có bao nhiêu phát biểu sau đây SAI về Operon Lac?

Câu 107: Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
(1) Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.
(2) Vùng vận hành (O) là nơi ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
(3) Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên mã.
(4) Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 12 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 12 lần.
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Answered question
0

Thành viên?

Đăng nhập để xem nội dung.
Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Viết câu trả lời của bạn...