cấu trúc di truyền của quần thể

176 views
0 Comments

Cho e hỏi bài tập này làm thế nào?
Một quần thể có 60 cá thể AA: 40 cá thể Aa: 100 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là

0

Thành viên?

Đăng nhập để xem nội dung.
Viết câu trả lời của bạn...