#10024 – một gen có 900 nu và có A=T=G=X. Số liên kết hiđrô của gen bằng… [Solved]

Solved537 views
vanhai Biology selected answer
ClosedQuestion is closed for new answers

Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là

A. 1798.

B. 2250.

C. 1125.

D. 3060.

1 trả lời

1

Ta có: N=2×900=1800 và A=T=G=X=N/4=1800/4=450
=> H = 2A+3G = N + G = 1800 + 450 = 2250