Trắc nghiệm cấu trúc và chức năng của đại phân tử sinh học Prôtêin

Câu 1: Prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là: A. ribônuclêôtit. B. nuclêôxôm. C. nuclêôprôtêit. D. axit amin. Câu 2: Các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được nối với nhau bằng: A. liên kết hoá trị. B. liên kết peptit. C. liên kết phôtphođieste. D. liên kết hiđrô. […]

Đọc tiếp