Hậu quả của bệnh thông giữa hai tâm thất ở tim người đối với quá trình trao đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan

Bệnh có lỗ thông giữa hai tâm thất ở tim người sẽ gây ra hậu quả đối với việc trong đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan như sau: Khi tâm thất co thì thì máu từ tâm thất trái đi vào tâm thất phải qua lỗ thông giữa hai tâm thất […]

Xem thêm


Quá trình khử nitrat ở thực vật có thể làm giảm năng suất sinh học và gây hại cho cây trồng

Khử nitrat ở thực vật bao gồm khử nitrat đồng hóa để tạo nên các chất hữu cơ (chuyển nitrat vào các chất hữu cơ chứ không tham gia sản sinh ra năng lượng và khử nitrat dị hóa diễn ra trong hô hấp kị khí. Trong phạm vi chương trình sinh học phổ thông […]

Xem thêm


 Ưu điểm của phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép

Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin có những ưu điểm so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép là: Tính đặc hiệu cao hơn, mỗi kênh protein thông thường chỉ cho một hoặc một số chất tan giống nhau đi qua. Cho phép […]

Xem thêm


Đột biến xảy ra ở gen điều hòa có thể ảnh hưởng đến biểu hiện của các gen cấu trúc

Trong hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R (còn gọi là Lac I) thì biểu hiện của các gen cấu trúc có thể bị ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng cụ thể như sau: Không ảnh hưởng đến biểu hiện của gen […]

Xem thêm


Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về: Thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp

Điểm khác biệt giữa tảo và nấm về thành phần cấu tạo, kiểu dinh dưỡng và hô hấp như sau: Về thành phần cấu tạo: + Tảo: Thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulozo. Có lục lạp. Chất dự trữ là tinh bột + Nấm: Thành tế bào được cấu tạo bằng kitin. Không […]

Xem thêm