Nhân đôi ADN

Đại phân tử sinh học ADN là vật chất di truyền, nó có khả năng tự nhân đôi (tự sao, tái bản) để truyền đạt thông tin di truyền cho các thế hệ (tế bào, cơ thể) sau. Quá trình này diễn ra ở trong nhân (đối với tế bào nhân thực) vào kì trung gian (pha S) của chu kì tế bào. Quá trình này có sự tham gia của nhiều thành phần cũng như có chế khá phức tạp…Xem chi tiết lý thuyết về quá trình nhân đôi ADN.

Trắc nghiệm online: QÚA TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
Số câu hỏi: 10 câu
Thời gian làm bài: 20 phút
Chuẩn bị giấy nháp, bút và máy tính trước khi mở đề!

Cấu trúc và chức năng Prôtêin

Prôtêin là đại phân tử sinh học, được cấu trúc từ khoảng 20 loại axit amin (đơn phân). Prôtêin chỉ thực hiện được chức năng khi ở cấu trúc không gian 3 chiều (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4). Xem thêm lí thuyết về cấu trúc và chức năng Pôtêin.

Bài kiểm tra về cấu trúc và chức năng Prôtêin.

  • Số câu hỏi: 10 câu
  • Thời gian: 20 phút

Chuẩn bị giấy nháp, bút và máy tính cầm tay trước khi mở đề!

Cấu trúc và chức năng ARN

Nếu như ADN là vật chất di truyền thì ARN là bản sao của ADN (trừ một số virut có vật chất ARN). Trong nội dung chương trình sinh học trung học phổ thông chúng ta chủ yếu bàn đế cấu trúc và chức năng của các loại ARN được phiên mã từ gen như tARN, mARN hay rARN.

Bài kiểm tra về cấu trúc và chức năng ARN.

  • Số câu hỏi: 10 câu
  • Thời gian: 20 phút

Chuẩn bị giấy nháp, bút và máy tính cầm tay trước khi mở đề!

Cấu trúc và chức năng ADN

ADN là đại phân tử sinh học tồn tại trong nhân của tế bào (nhân thực). Với cấu trúc đa phân rất đặc biệt để thực hiện chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Các bạn có thể xem chi tiết về cấu trúc và chức năng của ADN tại đây.

Bài kiểm tra online chủ đề: Cấu trúc và chức năng ADN

  • Số câu hỏi: 10
  • Thời gian làm bài 20 phút
  • Số lần làm bài/thành viên: 1 lần

Cần chuẩn bị giấy nháp, bút và máy tính cầm tay. Nếu đã sẵn sàng thì mở đề!