10001

Đơn phân của prôtêin là

A. nuclêôtit.
B. peptit.
C. nuclêôxôm.
D. axit amin.