Đề thi thử 2017 – Trường Đại Học Vinh lần 1

Đề thi thử 2017 môn sinh học kèm đáp án của trường Đại Học Vinh lần 1.

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về bệnh ung thư?
A. Cơ chế gây bệnh do đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.
B. Bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát của tế bào.
C. Đột biến gây bệnh chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục.
D. Bệnh được hình thành do đột biến gen ức chế khối u và gen quy định các yếu tố sinh trưởng.
Câu 2: Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, cơ thể nào sau đây phát sinh tối đa nhiều giao tử nhất?

Câu 3: Từ hai dòng thực vật ban đầu có kiểu gen AaBb và DdEe, bằng phương pháp lai xa kèm đa bội hóa
có thể tạo ra những quần thể thực vật nào sau đây?
A. AAbbDDEE, aabbDDee, AABBddee.

B. AAbbDDEE, AabbDdEE, AaBBDDee.
C. AAbbDDEE, aabbDDEE, aabbDdee.

D. AAbbDDEE, AABbDDee, Aabbddee.
Câu 4: Để chứng minh tính thống nhất về nguồn gốc của sinh giới, thuyết tiến hóa hiện đại sử dụng bằng chứng:
A. tế bào học và sinh học phân tử.

B. tế bào học.
C. giải phẫu so sánh.

D. sinh học phân tử.
Câu 5: Cách li sinh sản là
A. trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai.
B. trở ngại ngăn cản sinh vật giao phối với nhau.
C. trở ngại sinh học ngăn cản các loài sinh vật giao phối tạo ra đời con hữu thụ.
D. trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ.

Đề thi thử Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội – lần 1

Đề thi thử môn sinh học lần 1 của Trường THPT Chuyên Đại Học Sư Pham Hà Nội. Đề thi gồm 40 câu phủ kín chương trình sinh học 12. Nội dung đề bám sát đề minh họa môn sinh 2017 của Bộ GD&ĐT.

Các bạn cũng có thể xem thêm các đề thi thử sinh học tại đây.